Mission

Products

About us

Contact

Algemene voorwaarden Novaris

I. Toepasselijkheid:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van welke aard dan ook tussen de opdrachtgever/afnemer en 'NOVARIS Innovative Technologies' hierna te noemen: Novaris, en de daaruit voortvloeiende verkopen, leveringen en diensten.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

II. Aanbiedingen:

2.1 Onze prijsopgaven en prijzen kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden en/of door wijziging(en) in de opdracht(en).

2.2 Afspraken en bedingen binden Novaris eerst nadat deze schriftelijk door Novaris zijn bevestigd.

2.3 Alleen schriftelijke offertes zijn geldig.

III. Meerwerk:

3.1 Levering van zaken en/of uitvoering van werkzaamheden en diensten, welke niet in de offerte genoemd worden, gelden als meerwerk. Tevens gelden als meerwerk alle wijzigingen in aangenomen werk en de daaruit voortvloeiende kosten, die het gevolg zijn van het verstrekken van onjuiste of gewijzigde gegevens, tekeningen, modellen e.d., danwel het wijzigen van de opdracht door de opdrachtgever.

3.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren, die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

IV. Auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, octrooirecht:

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, behoudt Novaris/de rechthebbende de auteursrechten, modellenrechten, merkenrechten en octrooirechten op de door haar verstrekte zaken, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, installaties, programmatuur en offertes. Deze blijven eigendom van Novaris/de rechthebbende en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Novaris/de rechthebbende niet worden gekopieerd, aan derden getoond, doorverkocht, gewijzigd of op andere wijze worden gebruikt buiten het kader van de geldende overeenkomst.

V. Prijzen:

5.1 De overeengekomen prijzen zijn exclusief b.t.w. en gebaseerd op de kosten van diensten, materialen en lonen, geldend op de dag van de offerte.

VI. Transport:

6.1 Het vervoer van alle zaken vanaf het ogenblik van verzending is voor risico van de opdrachtgever. Ook indien franco levering overeengekomen is, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

VII. Levertijd en leverplaats:

7.1 Overeengekomen levertijden gelden bij benadering. De overeengekomen levertijd gaat in wanneer voor alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van Novaris en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen.

7.2 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Novaris kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding voorzien en nodige informatiematerialen en diensten haar tijdig worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. Novaris kan met inachtneming van het gestelde in artikel XI slechts aansprakelijk zijn tot vergoeding van schade wegens niet tijdige levering, indien de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever Novaris een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, althans zodanige termijn als onder de gegeven omstandigheden redelijk en billijk is.

VIII. Onuitvoerbaarheid van de opdracht:

8.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Novaris niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden, die Novaris bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Novaris het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering mogelijk is.

8.2 Daarnaast heeft Novaris het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij tengevolge van enige verandering in omstandigheden, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten was en buiten haar invloedssfeer ligt, (tijdelijk) verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, heeft Novaris het recht de overeenkomst op deze grond te ontbinden, zonder dat opdrachtgever recht heeft op vergoeding van schade die hiervan het gevolg mocht zijn.

8.3 Onder omstandigheden, die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van Novaris liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Novaris aan hun verplichtingen, brand, stakingen, werkonderbrekingen, het verloren gaan van te verwerken materialen, import- of handelsverboden en dergelijke.

8.4 Als Novaris enige verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd op een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk/geleverde diensten en de gemaakte kosten.

IX. Betaling:

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de betalingscondities:
a. bij levering van handelszaken en eenvoudige diensten binnen 8 dagen na factuurdatum;
b. bij uitvoering van werkzaamheden en/of diensten 40% bij het verstrekken van de opdracht, 60% binnen 30 dagen na oplevering.

9.2 Novaris is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de uitvoering van de opdracht door te gaan, om zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien door de opdrachtgever krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Novaris het recht de overeenkomst te ontbinden, danwel op te schorten, onverminderd het recht van Novaris op vergoeding van vermogensschade.

9.3 Tevens is Novaris gerechtigd om, indien de opdrachtgever in gebreke is met nakoming van zijn betalingsverplichtingen, alle werkzaamheden en leveranties op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

9.4 De gehele koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij niet-betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, zomede wanneer opdrachtgever in staat van faillissement raakt, surséance van betaling vraagt, zijn onderbewindstelling of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

9.5 Wanneer betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen een maand na factuurdatum, is Novaris gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente met een opslag van 2%, evenwel met een minimum van 12% per jaar, waarbij rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als volle maand.

9.6 Novaris is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt, berekend overeenkomstig het incassotarief gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

9.7 Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Novaris te verrekenen en/of zich op een opschortingsrecht te beroepen ingeval van verschillende leveringen/diensten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

X. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht:

10.1 Afnemer wordt onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Novaris geleverde of nog te leveren zaken. Novaris blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de opdrachtgever vordering(en) van Novaris terzake de overeenkomst en/of overige overeenkomsten niet betaald heeft.

10.2 Afnemer is, zolang hij niet alle vorderingen heeft voldaan, niet gerechtigd op door Novaris geleverde/te leveren zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.

10.3 Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken en/of uit te voeren werk jegens Novaris niet nakomt, is Novaris zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen.

XI. Aansprakelijkheid:

11.1 Novaris is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever of derden die het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel (directieleden) van Novaris.

11.2 Novaris is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulpzaken, hulppersonen, werknemers of derden die door haar, opdrachtgever of derden in het kader van de uitvoering van enige overeenkomst worden gebruikt/ingezet.

11.3 De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het overeengekomen bedrag dat met de desbetreffende transactie is gemoeid. Voor het surplus geldt alleen aansprakelijkheid voor zover Novaris hiervoor is verzekerd, waarbij aansprakelijkheid beperkt blijft tot het bedrag waarvoor de verzekeraar dekking aanvaardt.

11.4 De opdrachtgever vrijwaart Novaris tegen aanspraken van derden ontstaan tengevolge van schadetoebrengende factoren, waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is.

XII. Toepasselijk recht:

12.1 Op alle onder de gelding van deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en hieruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Het in lid 12.1 bepaalde laat onverlet Novaris' recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

© novaris 2002 - 2011